Polityka prywatności

Komunikat w sprawie RODO
Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (dalej „MCK”) przygotowało poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez MCK informacji jest umożliwienie Państwu oraz Państwa pracownikom skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.Ten Komunikat nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. W zakresie danych osobowych wskazanych przez Państwa do kontaktów z MCK, prosimy jedynie o zapoznanie tych osób z treścią informacji bądź odesłanie tych osób do strony www.mck.krakow.plInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Międzynarodowe Centrum Kultury Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.1. Dane dotyczące Administratora: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 dane kontaktowe: rodo[at]mck.krakow.pl 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • subskrypcji do newslettera,
 • realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 iit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest: (I) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora, (II) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (III) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych, (IV) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.Informacja dot. wykorzystywania plików cookie Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie? Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Więcej technicznych informacji znajduje się w odpowiednich instrukcjach dla danych przeglądarek: