Deklaracja dostępności

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://ksiegarniamck.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ksiegarniamck.pl

Data publikacji strony ksiegarniamck.pl: 2020-10-06

Data ostatniej aktualizacji strony: 2024-01-15

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-17

Deklarację sporządzono na podstawie samodzielnej oceny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Przeprowadzono analizę dostępności strony internetowej w celu sprawdzenia, czy spełnia wytyczne określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Weryfikacji dokonano przy użyciu narzędzia AccessibilityChecker, dostępnego pod adresem (https://www.accessibilitychecker.org/).

Badanie strony ksiegarniamck.pl wykazało, że spełnia ona 71% wymagań dostępności.

Wygląd:
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS).

Odnośniki:
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe, nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki:
Obrazki i grafiki główne w większości zawierają opisy alternatywne lub są cały czas uzupełniane.

Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

Zauważone problemy:
Dążymy do spełnienia wszystkich kryteriów na poziomie AA, jednak nadal występują
następujące problemy:

1. Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone ale witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie
generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Podejmujemy działania by naprawiać je na bieżąco. 

2. Tekst o niskim kontraście.

3. Na stronie znajdują się elementy nie posiadające unikalnego id, co może utrudniać ich widoczność dla technologii wspomagających, m.in. linki.

4. Elementy nagłówka nie są ułożone w kolejności malejącej.

5. Niektóre elementy formularzy nie posiadają etykiety.

6. W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu
kontrastu.

Ułatwienia:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Piotr Bąk
E-mail: p.bak@mck.krakow.pl
Telefon: 12 42 42 827

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Piotr Bąk
Adres: Rynek Główny 25,
31-008 Kraków
E-mail: p.bak@mck.krakow.pl
Telefon: 12 42 42 827
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator dostępności:
Daniel Krawczyk
E-mail: d.krawczyk@mck.krakow.pl
Tel./SMS 784 032 228, 12 424 28 32

Inne informacje i oświadczenia:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym celu należy skorzystać z udostępnionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich form kontaktu na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.