Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem księgarni internetowej http://ksiegarniamck.pl jest Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 25, NIP 675-10-00-104.
 2. Księgarnia realizuje zamówienia krajowe i zagraniczne.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia na http://ksiegarniamck.pl.
 2. Klient składający zamówienie na stronie http://ksiegarniamck.pl jest zobowiązany do  zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza znajdującego się na stronie http://ksiegarniamck.pl.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź potwierdzającą jego złożenie. 
 4. MCK zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz, w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do jego wiarygodności, jego anulowania. 

III. Czas realizacji i koszty przesyłki

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od daty otrzymania płatności na konto MCK (płatność on-line). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 2. Koszty wysyłki na terenie Polski przy jednorazowym zamówieniu poniżej 250 zł: zgodnie z taryfą Poczty Polskiej lub Kuriera.
 3. Koszty wysyłki na terenie Polski przy jednorazowym zamówieniu powyżej 250 zł: 0 zł.
 4. Koszty wysyłki poza terytorium Polski: zgodnie z taryfą firmy kurierskiej.
 5. MCK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IV. Warunki sprzedaży 

 1. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Podane ceny książek nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Podane ceny zestawów plakatów obejmują koszty przesyłki.
 4. MCK zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie http://ksiegarniamck.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
 6. Promocje dostępne w księgarni internetowej http://ksiegarniamck.pl nie łączą się ze sobą.
 7. Klient, w celu złożenia zamówienia może założyć konto w sklepie. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza, w którym należy podać:
  – imię i nazwisko,
  – adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  – adres e-mail,
  – numer telefonu.
 8. Możliwe jest złożenie zamówienia bez zakładania konta.
 9. W przypadku zaznaczenia w formularzu opcji „Dane do faktury” należy dodatkowo podać:
  – nazwę firmy lub imię i nazwisko odbiorcy,
  – Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  – imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  – adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  – adres e-mail,
  – numer telefonu.
 10. Klient ma prawo wyboru formy płatności spośród form płatności wymienionych w Regulaminie. Na terytorium Polski przedpłata na konto, płatność on-line kartą płatniczą lub e-przelewem. Poza terytorium Polski: przedpłata na konto, płatność on-line kartą płatniczą lub e-przelewem.
 11. Numer konta bankowego: 18 1130 1150 0012 1269 6920 0001
 12. Jeżeli Klient wybierze opcję płatności przelewem i w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia nie dokona zapłaty, zamówienie zostanie anulowane. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana do Klienta na adres e-mail. 
 13. Wszystkie produkty, teksty, grafiki i logotypy znajdujące się na stronie internetowej http://ksiegarniamck.pl są własnością MCK i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Klient zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Klient, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym e-booki) w księgarni internetowej MCK, może z nich korzystać we własnym zakresie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, m. in. dotyczących tzw. dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie egzemplarzy, publiczne udostępnianie  (w tym udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), lub inne wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części, albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń).
 15. Klient, który zakupił produkt w formie e-booka (do pobrania) winien zadbać, by nie korzystały z niego osoby nieuprawnione, nie jest też uprawniony do udzielania dalszej licencji. 

V. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.
 2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez stosowne oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres ksiegarnia@mck.krakow.pl.
 4. Zwrot towaru wraz z paragonem lub fakturą powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 5. Zwrot należy kierować na adres: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków z dopiskiem „zwrot”.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy MCK zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 7. Koszt opakowania i odesłania towaru do MCK ponosi Klient.
 8. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia pliku cyfrowego (e-book) wyłącznie do momentu jego pobrania.
 9. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z MCK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksiegarnia@mck.krakow.pl. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury) oraz opisać przyczynę reklamacji.
 10. Warunkiem uznania reklamacji jest przesłanie zdjęcia uszkodzonego towaru.
 11. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.
 12. Towar reklamowany należy odesłać na adres: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, z dopiskiem „reklamacja”.

VI. Dane osobowe

 1. Szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zamówieniem określa Polityka prywatności [https://ksiegarniamck.pl/polityka-prywatnosci]. W czasie rejestracji lub dokonywania zakupów na ksiegarnia@mck.krakow.pl użytkownik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia (wykonania umowy) i dostarczenia przesyłki.
 2. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z oferty sklepu internetowego.
 3. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.
 4. Podane dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Informacja na temat plików cookies podana jest z polityce prywatności.
 6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy. Dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe jedynie w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub w związku z ciążącymi na nim obowiązkami prawnymi.
 7. Na podany przy rejestracji adres e-mail wysyłane będą następujące treści cyfrowe:
  – wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,
  – informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  – informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  – treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Rejestracja konta oraz złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Strony mają możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów – w drodze ugody lub mediacji (art. 38 ust 1 pkt 14 ust. O prawach konsumenta).
 4. W sprawach spornych, które nie zostały rozwiązane w trybie ugodowym właściwym jest miejscowo sąd miejsca siedziby Sprzedającego a prawem właściwym jest prawo polskie (art. 39 ust 1 pkt 18 i 19 ustawy o prawach konsumenta).
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 roku.