§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „Kupon rabatowy” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, warunki uczestnictwa i czas trwania akcji promocyjnej „Kupon rabatowy” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, państwowa instytucja kultury utworzona Zarządzeniem Ministra Kultury nr 11 z dnia 10 maja 1991 r., wpisana do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RNiK – 2/92, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja prowadzona jest w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków.
 4. W Promocji mogą wziąć wyłącznie udział osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami.
 5. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Promocja trwa od 4 marca do 15 kwietnia 2022 r.

– Kupony Rabatowe wydawane są od 4 marca do 15 kwietnia 2022 r.

– okres wykorzystania Kuponów: od 4 marca do 15 kwietnia 2022 r.

 1. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

§ 2 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja polega na tym, że Uczestnik po przekazaniu w kasie Galerii MCK wypełnionej ankiety dotyczącej wystawy „Niechciana stołeczność. Architektura III Rzeszy w Krakowie 1939-45”, otrzyma w kasie Kupon Rabatowy o wartości 20 zł.
 2. Kupon Rabatowy uprawnia do jednorazowego rabatu o wartości 20 zł na zakup albumu  do wystawy „Niechciana stołeczność” lub „Ukraina. Wzajemne spojrzenia”.
 3. Jeden Kupon realizowany jest do jednego dokumentu sprzedaży.
 4. Kupony Rabatowe nie sumują się, co wyklucza roszczenia do otrzymania rabatu o większej wartości.
 5. Kupony Rabatowe mogą być zrealizowane wyłącznie w Galerii MCK, Rynek Główny 25, Kraków.
 6. Realizacja Kuponu Rabatowego następuje poprzez okazanie i wydanie go pracownikowi Galerii MCK bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty za produkty w kasie Galerii MCK.
 7. Kuponów Rabatowych nie można zrealizować przy zakupach on-line.
 8. W przypadku zaistnienia podstawy do zwrotu produktu zakupionego przy wykorzystaniu Kuponu Rabatowego, Odbiorcy zwracana jest jedynie wartość dopłacona do Kuponu.
 9. Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są one środkiem płatniczym.
 10. Dodatkowe informacje na temat publikacji MCK  dostępne są na stronie internetowej Organizatora: https://ksiegarniamck.pl
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.

§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, Kraków).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przesyłką poleconą lub kurierską, nadaną w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji, na adres podany w reklamacji.
 5. Reklamacje można składać zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu, w ciągu 14 dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od zakończenia Konkursu.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 7. Komisja promocyjna rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszych Zasad Promocji oraz obowiązujących przepisów prawa.
 8. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres podany w reklamacji (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które będą przetwarzane do momentu zakończenia obsługi reklamacji.

§ 4 INFORMACJE O PROMOCJI

 1. Zarówno informacje o Promocji, jak i niniejszy Regulamin Promocji udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady Promocji podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy  kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.
 3. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub próba ich obejścia upoważnia Organizatora do wyłączenia osoby naruszającej z udziału w Promocji oraz powoduje utratę prawa do Kuponu Promocyjnego, w tym już przyznanego na skutek tego rodzaju działań tej osoby.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Promocji.
 5. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na www.ksiegarniamck.pl/promocja